BELEIDSPLAN 

STICHTING VITALE INWONERS

Onze Missie: gezondheid en verbinding

“Het mooiste cadeau wat je een ander kunt geven is goed voor jezelf zorgen”

Vitaliteit en gezondheid maken het voor de mens mogelijk om te doen wat hij/zij van belang vindt. 

Het gaat aan iedere waarde of zingeving vooraf: het is als het ware een ‘voor-waarde’.


Een gezond mens heeft een optimale eigen regie op een volwaardig leven.

Een gezond mens kan zich inzetten voor anderen, voor de natuur, voor de samenleving enzovoort.

Gezondheid als gewoonte. Hoe zou dat zijn!


Dat gaat ons allemaal aan. Gezonde mensen zorgen voor een gezonde samenleving.

Onze (Westerse) samenleving kent echter ook nogal wat bedreigingen die onze gezondheid kunnen beperken.


De Stichting wil mensen bewust maken van de leefstijlfactoren waarop ze invloed hebben.

Ze wil manieren aanbieden om in het dagelijkse en persoonlijke gedrag andere keuzes te maken. Keuzes die, door herhaling en gewoontegedrag, leiden tot een verbeterde gezondheid of preventie van ziektesymptomen.


Op die manier dragen we bij aan een gezonde samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Waar gezondheidszorg betaalbaar blijft en beschikbaar voor diegene die dat toch nodig heeft.


De Stichting Vitale Inwoners (verder te noemen de Stichting of SVI) stelt zich ten doel om in een uitdijend aantal gemeenten 

structureel groepsactiviteiten te organiseren en te ondersteunen, teneinde:

kennis en vaardigheden uit te wisselen die gezond (gewoonte)gedrag bevorderen

• op individueel niveau gezondheid op peil te houden of te verbeteren

• een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving met vitale inwoners

• gezondheidszorg betaalbaar te houden en toegankelijk voor degene die dat nodig heeft


Positieve Gezondheid

De Stichting onderschrijft de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. 

Arts en gezondheidsonderzoeker Machteld Huber omschrijft de definitie als volgt: 

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.”


Onze activiteiten


De stichting zal ter verwezenlijking van haar doelstellingen een permanent aanbod realiseren van:

• online informatie

• lezingen en andere vormen van informatieverstrekking en voorlichting, bijvoorbeeld:

Gezond als gewoonte, Natuurlijk Ouder Worden, Afvallen Zonder Zweten, Minder met je gezondheid zitten, Vitaliteit: meer dan een avondje sporten.

• workshops, waarin kennis wordt gekoppeld aan actie

• begeleiden van trajecten om samen met de deelnemers veranderprocessen in gang te zetten en af te ronden

• vraagbaak zijn

• andere individuele inwoners of groepen stimuleren en faciliteren om lezingen te organiseren in eigen beheer met sprekers/trainers namens de Stichting (zonodig met inbegrip van een ‘train de trainer programma’)


Het onderwerp Vitaliteit en Gezondheid kan op vele manieren en voor vele mensen van belang zijn. 

We laten ons als Stichting verrassen door de kansen die op ons pad komen om hieraan een bijdrage te leveren.

Vitale Inwoners Programma: VIP

Een speciaal aanbod betreft het Vitale Inwoners Programma (VIP), een combinatie van regelmatig wandelen, themagericht kennis delen, ervaringen uitwisselen en met elkaar discussiëren, maatschappelijke betrokkenheid ontwikkelen en tot zelfregie komen als het gaat om keuzes maken die tot een gezonde leefstijl leiden.

Het VIP wordt als een format aangeboden zodat begeleiders dit zelf met hun groep kunnen uitvoeren. 

Het format bevat ook inhoudelijke informatie en richtlijnen hoe e.e.a. aan te bieden. 

Desgewenst kunnen van tijd tot tijd ook sprekers een onderwerp inleiden namens de Stichting.


De stichting wil met zoveel mogelijk groepen inwoners in contact komen om voorlichting en/of informatie te geven

om gezond gewoontegedrag te integreren in alledaagse bezigheden.


Een gezamenlijke factor van zo'n groep kan zijn dat ze ofwel informatie delen, ofwel een sportief of gezondheidsdoel hebben, ofwel dat ze al activiteiten ondernemen die met welzijn of welbevinden te maken hebben (in de ruimste zin van het woord)


Te denken valt aan het benaderen en in contact komen met bijvoorbeeld:

• wandelgroepen

• welzijnsinstellingen

• gemeentelijke instellingen

• georganiseerde doelgroepen en verenigingen (vrouwen van nu, patiëntenverenigingen, plattelandsvrouwen, buurtverenigingen etc.)

• sportverenigingen

• scholen

• bibliotheken

• leefstijlprofessionals

• evt. bedrijven en bedrijfsverenigingen

• en verder alle geïnteresseerden in vitaliteit en gezondheid
CONTACT OPNEMEN 

VOOR ALLE VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN EN/OF OVERLEG:

Benader 1 van de bestuursleden

John van Apeldoorn: 06-23400968

Jaap Scholten: 06-37402622

Jan Baltink: 06-54782163


of neem contact op met Dolf Flinker:06-21561743

of via info@leefstijlkompaz.nl o.v.v. Stichting