Beleidsplan SVI

BELEIDSPLAN STICHTING VITALE INWONERS

Ons Beleidsplan: 

De stichting wil met zoveel mogelijk groepen inwoners in contact komen om voorlichting en/of informatie te geven

om gezond gewoontegedrag te integreren in alledaagse bezigheden.

Een gezamenlijke factor van zo'n groep kan zijn dat ze ofwel informatie delen, ofwel een sportief of gezondheidsdoel hebben,

ofwel dat ze al activiteiten ondernemen die met welzijn of welbevinden te maken hebben (in de ruimste zin van het woord)

Te denken valt aan het benaderen en in contact komen met bijvoorbeeld

 • - wandelgroepen / verenigingen
 • - welzijnsinstellingen
 • - sportverenigingen
 • - georganiseerde doelgroepen en verenigingen (vrouwen van nu, patiëntenverenigingen, Rotary, plattelandsvrouwen, vrijmetselaars etc).
 • - gemeentelijke instellingen
 • - scholen
 • - bibliotheken
 • - leefstijlprofessionals
 • - evt. bedrijven en bedrijfsverenigingen
 • - en verder alle geïnteresseerden in vitaliteit en gezondheid

Onze Activiteiten:

De stichting zal haar doelstellingen en missie in eerste instantie vorm geven door:

 • - Lezingen aan te bieden (informeren, bewust maken, reflectie oproepen, enthousiasmeren)
 • - Workshops aan te bieden (zie bij lezingen plus werkvormen, om toe te passen en eigen te maken)
 • - Publicaties en voorlichting geven (website, nieuwsbrief, artikelen insturen)
 • - Trainingen aan te bieden aan groepen individuele inwoners (VIP: Vitale Inwoners Programma)
Vitaliteit en Gezondheid


Het onderwerp Vitaliteit en Gezondheid kan op vele manieren en voor vele mensen van belang zijn. 

We laten ons als Stichting verrassen door de kansen die op ons pad komen om hieraan een bijdrage te leveren.


De Stichting wil met het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten de kennis en vaardigheden van individuele inwoners vergroten om zelf veranderingen aan te gaan en te komen tot een gezonde(re) leefstijl.

De gehanteerde vormen
 • - lezingen, informatieve voorlichting geven
 • - workshops aanbieden, waarin kennis wordt gekoppeld aan actie
 • - begeleiden van trajecten om samen met de deelnemers veranderprocessen in gang te zetten en af te ronden.
 • - vraagbaak zijn en middels online informatie de eerste interesse wekken
 • - andere individuele inwoners of groepen stimuleren en fasciliteren om lezingen te organiseren in eigen beheer met sprekers namens de Stichting

Aanbod

 • - Lezingen onder de titel Gezond Gewoontegedrag, Natuurlijk Ouder Worden, Afvallen Zonder Zweten, Vitaliteit is meer dan een avondje sporten. 
 • - Workshops over de eerder genoemde onderwerpen
 • - Publicaties en schriftelijke voorlichting
 • - Het Vitale Inwoners Programma VIP, een combinatie van regelmatig wandelen, themagericht kennis delen, ervaringen uitwisselen en met elkaar discussiëren. Het programma is tevens een middel om maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen en tot zelfregie te komen als het gaat om keuzes maken die tot een gezonde leefstijl leiden.

Het VIP wordt als een format aangeboden zodat begeleiders dit zelf met een groep kunnen uitvoeren. 

Het format bevat ook inhoudelijke informatie en richtlijnen hoe e.e.a. aan te bieden. 

Desgewenst kunnen van tijd tot tijd ook sprekers een onderwerp inleiden namens de Stichting.


CONTACT OPNEMEN 

VOOR ALLE VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN EN/OF OVERLEG:

Benader 1 van de bestuursleden

John van Apeldoorn: 06-

Jaap Scholten: 06-

Jan Baltink: 06-


of neem contact op met Dolf Flinker:: 06-21561743

of via info@leefstijlkompaz.nl o.v.v. Stichting